جنگل سیاه

هیچ همین .

شدنی نیست ...

دیدی اون فکرایِ سیاه الکی نبود ... اون فکرایِ سیاه حقیقتِ دنیایِ منِ ..
چطور از حقیقت دنیام فرار کنم؟!

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان