جنگل سیاه

هیچ همین .

مثه قورت دادنای همیشه ات

نگاش میکنه و به خودش میگه ینی چی میشه؟! ینی من چند سال بعد تو یه همچین روزی کجام؟! زیرِ خاک؟! نه شاید اون موقع هنوز دارم ردِپاهامُ از رو این زمینِ لعنتی پاک میکنم ... شاید خوب شدم ... شاید ...شاید مُردم...شاید...شاید.

ولی همیشه تیکه تلخِ قصه آخره
پرنده عقاب شکار و کوه و دامنه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان